Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Määräaikainen työsopimus

 • voidaan solmia vain perustellusta syystä tai työntekijän aloitteesta
 • jos ei ole perusteltua syytä, sopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana (=vakituisena)
 • kumpikaan osapuoli ei voi irtisanoa

Koeaika

 • voidaan sopia työsopimuksella
 • enintään 4 kuukautta
 • määräaikaisessa työsuhteessa enintään puolet työsuhteen pituudesta ja enintään 4 kuukautta
 • työsuhde voidaan päättää ilman irtisanomisaikaa

Työaika

Työaika on enintään 37,5 tuntia viikossa ja 9 tuntia vuorokaudessa. Työpaikkakohtaisesti työajoista voidaan sopia toisin. Ks. varsinainen työehtosopimus.

Tasoittumisjärjestelmä

 • pituus 2–26 viikkoa
 • tasoittumisjakson aikana työaika tasoittuu työsopimuksen
 • viikkotyöaikaan
 • työaika ei saa ylittää 9 tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa
 • laaditaan ennalta

 

Työvuoron vähimmäispituus

Vähintään neljä tuntia, ellei kyse ole työntekijän omasta tarpeesta tai muusta perustellusta syystä, joka edellyttää lyhyempää työvuoroa.

Arkipyhäviikon työajan lyhennykset

Osa-aikaisella työntekijällä rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä. Esimerkiksi jos työsopimuksessa sovittu viikkotuntimäärä on 30 h, se jaetaan viidellä ja työajan lyhennys on 6 tuntia.

Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä arkipyhäviikolla, kahdella edeltävällä viikolla, kahdella seuraavalla viikolla tai tasoittumisjärjestelmän aikana.

Esimerkki: juhannus ja työajanlyhennys

Juhannuspäivä on työaikaa lyhentävä päivä.

Arkipyhäviikon yksi työajan lyhennys vähentää kyseisen viikon tai tasoittumisjärjestelmän työpäivien määrää yhdellä ja työtuntien määrää 7.5:llä. Osa-aikaisella työntekijällä rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä. Esimerkiksi jos työsopimuksessa sovittu viikkotuntimäärä on 30 h, se jaetaan viidellä ja työajan lyhennys on 6 tuntia.

Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä arkipyhäviikolla, kahdella edeltävällä viikolla, kahdella seuraavalla viikolla tai tasoittumisjärjestelmän aikana.

Muuta huomioitavaa juhannuksessa on, että juhannusaatto, sen paremmin kuin juhannuspäivä eivät voi olla vuosilomapäiviä

Kahvitauko

Työpäivän pituus  
alle 4 tuntia ei kahvitaukoa
4 – alle 6 tuntia 1 kahvitauko
vähintään 6 tuntia 2 kahvitaukoa

 

Kahden kahvitauon vaikeuttaessa töiden järjestelyjä annetaan yksi pidempi kahvitauko. Jatkuvasti kassalla työskentelevä työntekijä saa tällöin yhden ylimääräisen tauon, jonka aikana hänellä voidaan teettää muuta työtä.

Työntekijän sairastuminen

Työsuhteen kesto sairastumishetkelläPalkallisen jakson pituus
alle 1 kk 50% palkasta sairausvakuutuslain
karenssiajalta (1+9 arkipäivää)
1 kk sairausvakuutuslain karenssiaika (1+9
arkipäivää)
3 kk 4 viikkoa
3 v 5 viikkoa
5 v 6 viikkoa
10 v 8 viikkoa

 

 

Alle 10-vuotiaan sairastuminen

Oikeus palkkaan 1–3 kalenteripäivään sisältyviltä työpäiviltä, os
• poissaolo on välttämätöntä lapsen hoidon järjestämiseksi ei lapsen hoitamiseksi
• poissaolosta on ilmoitettu viipymättä
• sairaudesta on toimitettu lääkärintodistus tai muu yönantajan hyväksymä selvitys
• toisella huoltajalla, huoltajan avio- tai avopuolisolla ai lapsen huoltajalla, joka ei asu samassa taloudessa ei ole ansiotyön, työajan, välimatkan, aselvelvollisuuden tai siviilipalvelun suorittamisen tai kertausharjoitusten
takia mahdollisuutta järjestää hoitoa tai itse hoitaa lasta.

Tarvittaessa pyrittävä antamaan 3 päivää pidempi palkaton poissaolo.

Työasut

Työnantaja hankkii työasun myyjille, somistajille sekä varasto- ja huoltamotyöntekijöille. Työnantaja omistaa ja huoltaa työasut. Myyjien osalta voidaan paikallisesti sopia, että asut huolletaan itse korvausta vastaan.

Palkkaus

Kaupan työehtosopimuksessa palkkaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi ammatti, työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja kuntien kalleusluokitus.

Koulutuksen ja työkokemuksen huomioiminen

Varsinaisesta työehtosopimuksesta löytyvät määräykset, miten koulutus ja työkokemus vaikuttavat palvelusajan laskemiseen.

Lisät

Eri ammattiryhmillä on erilaisia lisiä, kuten vastuulisä, kielilisä, pakastevarastolisä, olosuhdelisä, inventaarilisä jne.

Sunnuntaityö

Sunnuntaina tai kirkollisena juhla-, itsenäisyys-, ja vapunpäivänä tehdystä työstä maksetaan kaksinkertainen palkka.

Koululaispalkka

 • vähintään 70 % 1. vuoden työntekijän palkasta
 • voidaan maksaa peruskoulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppilaalle
 • maksetaan yhteensä enintään 2 kuukaudelta
 • 2 kuukautta voi kertyä eri työnantajien palveluksessa
 • 2 kuukauden jälkeen vähintään harjoittelijan palkka


Äitiys- tai adoptiovapaan palkka

• 3 kuukaudelta palkan ja sairausvakuutuslain äitiysrahan erotus
• kolmen kuukauden palkka, jolloin työnantaja hakee itselleen sairausvakuutuslain äitiysrahan
• työsuhde kestänyt vähintään 9 kuukautta ennen vapaan alkua
• työntekijä palaa perhevapaalta työhön Isyysvapaan palkka
• 6 päivältä palkan ja sairausvakuutuslain isyysrahan erotus tai vastaavalta ajanjaksolta palkka, jolloin työnantaja hakee itselleen sairausvakuutuslain isyysrahan
• muuten ehdot kuten äitiysvapaalla

 

Irtisanomisajat

Kun työnantaja irtisanoo

Työsuhde kestänytIrtisanomisaika

enintään 1 v

14 päivää

yli 1 v

1 kk

yli 4 v

2 kk

yli 8 v

4 kk

yli 12 v

6 kk

 

Kun työntekijä irtisanoutuu

 • Työsuhde kestänyt enintään 5 vuotta, irtisanomisaika 14 päivää
 • Työsuhde kestänyt yli 5 vuotta, irtisanomisaika 1 kuukausi