Työelämä

Sopimuskausi
1.2.2020–31.1.2022

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Palkat

Palkkataulukot

 • 1.4.2020 työntekijöiden, toimihenkilöiden ja esimiesten taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 2,0 %.
 • 1.4.2021 työntekijöiden, toimihenkilöiden ja esimiesten taulukkoapalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan  1,3 %.
 • Työaikalisiä ei koroteta sopimuskauden aikana.
 • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan kerralla 1.4.2020 alkaen 3,3 %
 • Kaupan työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.4.2021-31.1.2022

 

 

Kiky

PAMin tavoitteena oli päästä eroon vuonna 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen mukaisista ilmaisista työtunneista. Tässä onnistuttiin.

 • Vuosivapaajärjestelmässä  kiky poistettiin muokkaamalla vuosivapaajärjestelmän ansaintaportaita ja vuosivapaiden määrää. Jatkossa vuosivapaiden enimmäismäärä vuodessa on 9 nykyisen 7 sijaan.
 • Arkipyhäjärjestelmä on edelleen vaihtoehtona vuosivapaajärjestelmälle. Työnantaja voi päättää sen käyttöönotosta. Arkipyhäjärjestelmissä olevien kokoaikaisten työntekijöiden työaika lyhennettiin aikaisemmasta 38 tunnista 37,5 tuntiin. 
 • Vuosivapaata ja arkipyhäjärjestelmää koskevat muutokset tulevat voimana vasta 1.1.2021.

Uusi joustavan kokoaikatyön malli antaa mahdollisuuden siihen, että useammalle saataisiin kokoaikatyö.

 • Joustavasta kokoaikatyöstä sovitaan paikallisesti työntekijän ja työnantajan välillä. Järjestelmässä alle 37,5 tuntia tekevälle työntekijälle maksetaan täysi kuukausipalkka. Työntekijä sitoutuu ottamaan työvuorolistaan merkittyjen tuntien lisäksi nk. joustotunteja niin, että tunteja on yhdeensä kokoaikatyön verran. Työvuorolistassa on oltava vähintään 22,5 tuntia/vko ja joustotunneista on ilmoitettava vähintään 24 tuntia ennen vuoron alkua. Työntekijä voi kieltäytyä tunneista esim. silloin, jos hänen kanssaan on sovittu vapaasta.

Luottamusmiehen tiedonsaantioikeudet paranevat ja hänen kanssaan on käytävä läpi

 • alle 37,5 tuntia työskentelevän henkilöstön rakenne ja sen kehitys sekä arvio sen kehittymisestä alueellisesti, toimipaikkakohtaisesti tai muutoin työnantajan kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus huomioiden
 • työsopimustuntien ja tehtyjen työtuntien määrä ja suhde sekä niiden kehitys ja arvio niiden kehittymisestä alueellisesti, toimipaikkakohtaisesti tai muutoin työnantajan kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus huomioiden 
 • tiedot muista mahdollisista toimenpiteistä, joilla on pyritty lisäämään työn teettämistä kokoaikaisin tai lähes kokoaikaisin työtunnein. 
 • käsittelyn tarkoituksena on edesauttaa lisätyön tarjoamisvelvollisuuden sekä työehtosopimuksen 6 §:n toteutumista.

Muita keskeisiä muutoksia

Koeaika

Koeajan enimmäispituus pitenee lain sallimaan 6 kuukauteen nykyisestä 4 kuukaudesta

Jaksaminen

 • Vuorokausilepo pidemmäksi.Vuorokausilepo työvuorojen välissä on edelleen 11 tuntia.
 • Työntekijä voivat sopia työpaikkakohtaisesti vuorokausilevon lyhentämisestä enää 8 tuntiin entisen 7 tunnin sijasta. Kertaluonteisesti työntekijän kanssa voidaan sopia 7 tunnin vuorokausilevosta.
 • Työputket lyhenevät. Vapaapäivien välissä voi olla enintään 8 työpäivää nykyisen 9 työpäivän sijaan. Työpaikkakohtaisesti voidaan kuitenkin sopia 10 peräkkäisestä työpäivästä ilman vapaapäivä. Työntekijän kanssa voidaan kertaluontoisesti sopia 11 työpäivästä.
  8 työpäivän enimmäismäärä koskee myös varastotyöntekijöitä. Varastotyöntekijöiden osalta voidaan kuitenkin edelleen sopia työpaikkakohtaisesti enintään 12 peräkkäisestä työpäivästä.
 • Tasoittumisjakson vapaapäiviä selvennettiin. Tasoittumisjakson aikana on oltava vähintään yhtä monta tes:sin mukaista vapaapäivää kuin jaksossa on viikkoja. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 4 viikkoa pitkässä tasoittumisjaksossa vapaapäiviä (viikkolepopäivä ja tes:sin mukainen vapaapäivä) tulee olla 4*2 eli 8.
 • Kaupan esimiesten neuvottelujärjestö ja Kaupan liitto toteuttavat hankkeen esimiesten työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja oman työn hallinnan edistämiseksi vuosien 2020 ja 2021 aikana.
 • Konttorityöntekijöiden vapaapäivä on kiinteä vapaapäivä ja jos mahdollista lauantai. Määräystä konttorityön kiinteästä vapaapäivästä ei kuitenkaan tarvitse noudattaa, mikäli siihen on edellä kuvattu yrityksen liiketoiminnasta johtuva perusteltu syy.
 • Jatkossa konttorityöntekijöille on annettava ainoastaan kaksi aattovapaata vuodessa vastaavalla tavalla kuin myyjille, mikäli siihen on yrityksen liiketoiminnasta johtuva perusteltu syy.

Työvuoroluetteloiden saaminen

 • Työvuoroluettelo julkaistaan jatkossakin vähintään 2 viikkoa ennen työviikon alkamista.
 • Jos tasoittumisjatkoa on 19 viikkoa tai enemmän, työvuoroluettelo annetaan tiedoksi 3 viikkoa ennen työviikon alkamista. Aiemmin 3 viikon ilmoitusaika oli 9 viikkoa ja sitä pidemmissä tasoittumisjaksoissa.
 • Työpaikkakohtaisesti voidaan jatkossa sopia myös näissä pitkissä tasoittumisjaksoissa, että työvuoroluettelo annetaan tiedoksi vähintään viikkoa ennen työviikon alkamista. Jos työpaikalla on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan. Jos luottamusmiestä ei ole, sopimus viikon ilmoitusajasta tehdään asianomaisen henkilöstöryhmän kanssa. 

Työtapaturmat

Jos työntekijä on työtapaturman vuoksi työkyvytön, hänellä on oikeus 4 viikon palkalliseen jaksoon siitä riippumatta, mikä on työsuhteen kesto. Aikaisemmin alle 3 kuukautta kestäneissä työsuhteissa palkallinen jakso on ollut tätä lyhyempi myös työtapaturmatilanteissa.

Työvaatteet

Työpaikkakohtaisesti voidaan sopia korvaavasta järjestelystä sen sijaan, että työantaja hankkii myyjälle työasun. 

Muutoksia myös:

Konttorityöntekijät ja tukkumyyjät voivat sopia työsuhteen molempien osapuolten irtisanomisajaksi 1 kk. Jos irtisanomisaika on työnantajan puolelta työehtosopimuksen mukaan pidempi, hänen on noudatettava sitä.

Lisäksi tarkennuksia

 • työsopimustuntien korottamisen toteutusajankohtaan
 • mahdollisen 27-52 viikon tasoittumisjakson piiriin kuuluvat työntekijät
 • varallaolo ja hätätyö
 • työajan enimmäismäärien tarkasteluun 
 • oikeuteen saada palkka hammaslääkärikäynnin ajalta
 • vuosilomalain mukaisten lisävapaapäivien maksamiseen 

Myöhemmin toteutuu

 • Palkkausjärjestelmän uudistamista pohtiva PAMin ja Kaupan Liiton työryhmä jatkaa työtään.
 • PAM ja Kaupan liitto laativat esimerkkiohjeet häirinnän ja seksuaalisen häirinnän varalta. Sen tarkoitus on auttaa työpaikkoja laatimaan tällaiset ohjeet.
 • PAMin ja Kaupan Liiton yhteinen koulutuspoliittinen työryhmä selvittää ammatillisen osaamisen kehittämistä.
 • Liitot perustavat myös erillisen työryhmän arvioimaan työntekijöiden työssä jaksamista sekä ergonomista ja työyhteisölähtöistä työvuorosuunnittelua.  Työryhmä myös selvittää työvuorosuunnitteluun liittyviä kokeilumalleja, joilla voidaan mahdollistaa työn teettämistä kokoaikaisin työtunnein
 • Kesäharjoitteluohjelma Tutustu työelämään ja tienaa –sopimus vuosille 2020 ja 2021 solmittiin.

Luottamusmiesjärjestelmä

Valtakunnallisesti laajoissa tai yli 800 työntekijää työllistävissä yrityksissä on neuvoteltava luottamusmiesorganisaatiosta paikallisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Työehtosopimuksessa määritellään, mitkä asiat ainakin on käsiteltävä.

 • Sopimus organisaatiosta on tehtävä kirjallisesti.
 • Jos yhteisymmärrystä organisaatiosta ei löydy, työmarkkinaosapuolet voivat käsitellä sitä, jos jompikumpi osapuoli sitä pyytää. 

Osa-aikaisena työskentelevän luottamushenkilön työtunnit nostetaan luottamushenkilökauden ajaksi vähintään siihen tuntimäärään, jonka luottamushenkilön vapautusaikaa määrittävä taulukko määrää.