Vuosiloma

Vuosiloma on yhteinen nimitys kesä- ja talvilomalle. Vuosilomasta säädetään vuosilomalaissa, mutta eri työehtosopimuksissa on vuosilomasta omia määräyksiään. Alla olevat tiedot ovat vuosilomalain mukaiset.

Vuosiloman ansaitseminen

Työntekijä ansaitsee vuosilomaa työssäolon perusteella. Vuosiloma ansaitaan lomanmääräytymisvuotena, joka tarkoittaa 1.4.-31.3. välistä ajanjaksoa. Vuosiloma pidetään kesälomana 2.5.-30.9. välisenä aikana ja talvilomana 1.10.-30.4. välisenä aikana.

Lomaa ansaitaan sellaiselta kuukaudelta, jolloin työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivänä.

Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä alle vuoden, lomaa ansaitaan 2 arkipäivää kutakin kalenterikuukautta kohden.

Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä vähintään vuoden, lomaa ansaitaan 2,5 arkipäivää kutakin kalenterikuukautta kohden.

Poissaolopäivät

Lomaa ansaitaan myös joiltakin työstä poissaoloajoilta. Vuosilomalain 7 § 2 momentissa on luettelo sellaisista poissaoloista, jotka ovat työssäolon veroista aikaa, esim.

  • sairaslomapäivät 75 päivään asti
  • äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla oloaika
  • lomauttaminen 30 päivään asti kerrallaan
  • opintovapaalain mukainen opintovapaa, enintään 30 työpäivää/lomanmääräytymisvuosi

Sairastuminen ennen lomaa tai lomalla

Vuosilomalain muutos tuli voimaan 1.4.2016.  Muutoksessa palautettiin työntekijän omavastuuaika hänen sairastuessaan vuosilomalla ja pyytäessään tästä syystä loman siirtoa. Vuosilomalain mukaan työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Edellä mainitut omavastuupäivät eivät saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.

Kyseisen kohdan tulkinnasta ja ylipäätään siitä, salliiko EU-oikeus kyseistä säädöstä, vallitsee erimielisyys SAK:n ja EK:n välillä. Myös Suomen Yrittäjät ovat antaneet oman tulkintansa asiassa. 

Miten menetellään?

Jäsenen sairastuttua vuosilomansa aikana, ohjeistetaan häntä vuosilomalain mukaisesti ilmoittamaan sairauslomastaan  työnantajalla viipymättä ja toimittamaan tarvittava selvitys sekä pyytämään työnantajalta loman siirtoa.

Luottamusmiesten on syytä kerätä tiedot tapauksista, joissa työnantaja ei suostu lomaa siirtämään.

Ulkomailla

Jos sairastut ulkomailla pyydä lääkärintodistukseen ICD-koodi ja työkyvyttömyysaika eli käytännössä vähintään samat tiedot, joita edellytetään myös Suomessa kirjoitetuilta todistuksilta. Todistus kannattaa myös pyytää kirjoittamaan englannin kielellä. Jos työnantaja edellyttää sinun käyvän osoittamallaan lääkärillä lomamatkan jälkeen, kannattaa myös tähän suostua.